Algemene voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden lezen.

Algemene voorwaarden Groenendijk B.V. 1 augustus 2021
1. ALGEMEEN. Onder “ huurder” wordt verstaan die persoon die met Groenendijk B.V. een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van de accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die zijn vereist.
2. BOEKINGEN. Boekingen/Reserveringen kunnen alleen geschieden door personen die 21 jaar of ouder zijn. Het is niet toegestaan om door personen van 21 jaar of ouder reserveringen te maken voor personen onder de 21 jaar. Groenendijk B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde (zonder opgaaf van redenen) te weigeren een boeking in behandeling te nemen. Bij een online reservering ontvangt u van Groenendijk B.V. direct na (aan)betaling de reserveringsbevestiging op het door u opgegeven email adres. De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
3. BETALINGEN. Bij een online reservering dient u een aanbetaling van 30% te doen. Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Groenendijk BV uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van het verblijf. Bij boeking binnen 2 maanden voor aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Groenendijk BV u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Groenendijk B.V. zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Groenendijk B.V. als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Groenendijk BV in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. Groenendijk B.V. heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing. Groenendijk B.V. heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.
4. PRIJZEN. U bent aan Groenendijk B.V. verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging, tevens factuur van de boeking. Indien de kosten van Groenendijk B.V. (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Groenendijk B.V. het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Deze prijsverhoging zal maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht geven, de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren). Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
5. BORGSOM. Groenendijk B.V. verlangt van u een borgsom. De hoogte van de borgsom staat vermeld op uw bevestiging. De borgsom, of het eventuele restant daarvan, wordt binnen twee weken volgend op uw vertrek teruggestort op uw bank- of girorekening, mits u de accommodatie naar behoren, met in achtneming van het bepaalde in artikel 6, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan. Let op dat wij de borg alleen dan kunnen overmaken indien u uw IBAN nummer heeft opgegeven. Het is uw eigen verantwoording om uw IBAN nummer in te vullen.
6. AANKOMST EN VERTREK. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de bevestiging van de boeking, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek, als vermeld in de bevestiging van de boeking, dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de boeking, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten. Als u zich niet houdt aan de regels bij vertrek, vermeld in de welkomstmap, worden de kosten zoals vermeld in deze map, verrekend met de borgsom.
7. HUISDIEREN. Het toestaan van huisdieren is per accommodatie verschillend. Laat u tijdig inlichten of huisdieren bij uw accommodatie toegestaan zijn. Uw huisdier dient te allen tijde te zijn behandeld tegen vlooien en teken. Voor de aanwezigheid van huisdieren worden door Groenendijk B.V. extra kosten in rekening gebracht.
8. ROKEN. In al onze accommodaties is het niet toegestaan om binnen te roken. Wordt hieraan niet voldaan dan behoudt Groenendijk B.V. zich het recht om per direct de overeenkomst te beëindigen. Bij constatering einde huurovereenkomst houdt Groenendijk BV het recht de borg in te houden.
9. ANNULERINGSKOSTEN. Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 4 weken voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten + reserveringskosten en bij annulering vanaf de 4e week van aankomst of later
100 % van de totale overeengekomen kosten, tenzij anders is of wordt overeengekomen met Groenendijk B.V.
10. OVERMACHT EN WIJZIGING. In het geval Groenendijk B.V. al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen voor een andere accommodatie. Overmacht aan de zijde van Groenendijk B.V. bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Groenendijk B.V., daaronder mede begrepen brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar maken. In dat geval heeft Groenendijk B.V. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Groenendijk B.V. zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.
11. IN-DE-PLAATSSTELLING. Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Groenendijk B.V. Indien u en Groenendijk B.V. zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruiker die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Groenendijk B.V. voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolgd van de vervanging en eventuele annuleringskosten.
12. OPZEGGING. Groenendijk B.V. heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij boeking persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.
13. BREUK, VERMISSING. Huurder, genoemd op de bevestiging van de boeking, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Groenendijk B.V. en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.
14. AANSPRAKELIJKHEID. Op de overeenkomst tussen u en Groenendijk B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Groenendijk B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze accommodaties en/of andere faciliteiten van Groenendijk B.V., tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Groenendijk B.V. of (één van) haar werknemers. Evenmin staat Groenendijk B.V. ervoor in dat het verblijf in één van haar accommodaties voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had. Aansprakelijkheid voor schade. bestaande uit derving van reisgenot en/of andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Groenendijk B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. Groenendijk B.V. is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Groenendijk B.V., ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden. U vrijwaart Groenendijk B.V. voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u als dan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.
15. REGLEMENTEN. Alle gasten dienen zich te houden aan de door Groenendijk B.V. voor de accommodatie vastgestelde regels. Bij het inchecken is men verplicht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de brochure voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld. Er mogen geen tenten/caravans & campers bij de accommodatie geplaatst worden, zonder toestemming van Groenendijk B.V.
16. KLACHTEN. Groenendijk B.V. stelt alles in het werk om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Onvolkomenheden aan de accommodatie dienen direct te worden gemeld zodat deze opgelost kunnen worden. Zijn er problemen, op- of aanmerkingen tijdens uw verblijf, meldt dit altijd direct. Achteraf; na check-out; kunt u geen enkele aanspraak maken op vergoedingen, declaraties etc. Klachten c.q. adviezen kunnen gestuurd worden aan ons kantoor te Burgh-Haamstede.
17. ALGEMEEN. Alle gegevens die u aan ons verstrekt. worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.